【Fact Check●大劉無講】外母6度抵押物業 大劉發跡後照撲水 _.,大劉,劉鑾雄,

【FactCheck●大劉無講】外母6度抵押物業大劉發跡後外家照撲水大劉近日突然自爆身世,猶如製作回憶錄。不過佢講既年代咁久遠,大劉都未必記得清,就等 ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...